Știi ce trebuie să faci dacă ești victima unei infracțiuni?

Primul video și articol (bază legală) fundamentat de rezultatele sondajului StuDrept – Educație Juridică pentru toate vârstele. Vorbim despre acest rezultat:

149 de persoane din 300 au spus că nu știu ce trebuie să facă în această situație!

În acest sens, am făcut un video pentru a vorbi despre acest subiect! Articolul prezintă numai aspectele legale relevante, deci pentru mai multe, îți recomand să vezi mai întâi videoul!

Ce spune Codul de Procedură Penală?

Art. 289: Plângerea

(1) Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.

(2) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.

(3) Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii.

(4) Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar.

(5) Plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Plângerea formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul care o primeşte.

(7) Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.

(8) Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu.

(9) Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent.

(10) În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul României, cetăţean român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală se aplică în mod corespunzător.

(11) Persoana care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română poate depune plângerea în limba pe care o înţelege. Odată cu depunerea plângerii aceasta poate solicita ca, atunci când este citată, să primească şi o traducere a citaţiei.

Art. 289, Codul de Procedură Penală

După cum rezultă din articolul de lege prezentat mai sus, plângerea trebuie să conțină:

  • Nume
  • Prenume
  • CNP
  • Calitatea
  • Domiciliul
  • Descrierea faptei
  • Indicarea făptuitorului (dacă este cunoscut)
  • Indicarea probelor (dacă sunt cunoscute)

Și pentru a face lucrurile puțin mai clare, iată un model de plângere:

Model de sesizare (plângere sau denunț)

Domnule Procuror Şef Direcție (Domnule Procuror Şef),

Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(ă) în (localitatea) ……., strada ………., nr. …….., bl. ………., sc. ………, et. ……., ap. ……., județ (sector) ….., cod poștal ….., titular al cărții de identitate seria ……, nr. ……., CNP ……,

în temeiul art. 289 (respectiv, art. 290) din Codul procedură penală, formulez prezenta(ul)

PLÂNGERE (DENUNȚ)

împotriva numitului(ei)* …………………….. domiciliat(ă) în (localitatea) ………., strada …….., nr. ……….., bl. ……., sc. ………, et. ……, ap. …….., județ (sector) ……., cod poștal …….., titular al cărții de identitate seria ……., nr. ……., CNP ………, pentru faptul că ……(se descriu faptele)

Dovada săvârșirii infracțiunilor o fac cu următoarele mijloace de probă:……………………………………

DataSemnătura

Sursă model: https://www.pna.ro/ce_contine_sesizare.xhtml

Vă mai las câteva link-uri utile pentru o informare ceva mai aprofundată asupra acestui mecanism:

https://www.politiaromana.ro/ro/prevenire/violenta-domestica/plangerea-prealabila

https://www.juridice.ro/428421/dimensiunea-juridica-a-plangerii-prealabile.html

Alte articole de lege relevante:

Art. 290: Denunţul

(1) Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.

(2) Denunţul se poate face numai personal, dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4)-(6) şi (8)-(10) aplicându-se în mod corespunzător.

Codul de Procedură Penală

Art. 295: Plângerea prealabilă

(1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.

(2) Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.

(3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1)-(6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.

Codul de Procedură Penală

Art. 298: Procedura în cazul infracţiunii flagrante

(1) În caz de infracţiune flagrantă, organul de cercetare penală este obligat să constate săvârşirea acesteia, chiar în lipsa plângerii prealabile.

(2) După constatarea infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi, dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, începe urmărirea penală. În caz contrar, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare.

Codul de Procedură Penală
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Despre sesizare am vorbit deja într-un articol însoțit de primul și singurul video pe care l-am postat pe YouTube. Aveți link chiar aici. […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x