Dicționar de termeni juridici. Partea I: Civil.

Un articol de

Costin-Alexandru Jalbă


ANTREPRIZA

Definiție:
Contractul prin care antreprenorul se obligă să execute o anumită lucrare sau să presteze un anumit serviciu în schimbul unui preț.

Reglementare: art. 1.851 – art. 1.880 Cod Civil

Alte aspecte:
Persoana care își asumă obligația de a executa o anumită lucrare sau de a presta un anumit serviciu se numește antreprenor, iar persoana față de care este asumată această obligație se numește beneficiar.

Diferența dintre contractul de antrepriză și cel de vânzare este acela că executarea lucrării nu constituie scopul principal al contractului în cazul vânzării.


BUNA-CREDINȚĂ

Definiție:
Obligația de a te comporta conform cu normele de conviețuire și de moralitate în ceea ce privește relațiile și convențiile încheiate în baza legii.

Reglementare: art. 14 Cod Civil ca mențiune generală

Alte aspecte:
Buna-credință este o condiție pentru unele instituții ale dreptului civil și delimitează de multe ori între sancțiunile aplicabile. Spre exemplu: ”dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună-credință”


CARTEA FUNCIARĂ

Definiție:
Punctul central al publicității imobiliare. Ține evidența imobilelor și conține toate actele translative sau constitutive de drepturi cu privire la imobilul înscris.

Reglementare: art. 876 – art. 915 Cod Civil

Alte aspecte:
Notarea în Cartea Funciară este o condiție de opozabilitate până la terminarea lucrărilor de cadastru în România. Asta înseamnă, de exemplu, că un contract de vânzare trebuie înscris în Carte Funciară pentru a proba existența acelei vânzări în fața terților.

Lucrările de cadastru au început în 2015, iar la 28.02.2021 au fost terminate înregistrările pentru 102 unități administrativ teritoriale dintr-un total de 3.181.
(https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html)


DISJUNGEREA

Definiție:
Operațiunea prin care o parte a unei cauze se desprinde de restul ei pentru a fi judecată separat.

Reglementare: (exemple) art. 99, art. 139 etc. NCPC

Alte aspecte:
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că măsura disjungerii nu poate fi folosită ca argument pentru dezinvestirea instanței prin invocarea necompetenței teritoriale, întrucât este o instituție pusă de legiuitor la dispoziția instanței de judecată atât în scopul unei mai bune administrări a justiției, cât și pentru respectarea dispozițiilor legale care impun soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.
(https://www.juridice.ro/589753/iccj-rolul-disjungerii.html)


EVICȚIUNEA

Definiție:
Pierderea de către cumpărător a dreptului de proprietate asupra lucrului cumpărat sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea unor prerogative ale dreptului de proprietate.

Reglementare: Cea mai importantă este garanția contra evicțiunii pentru contractele de vânzare, deși este prevăzută și în cadrul altor contracte. Dăm ca exemplu art. 1.695 Cod Civil

Alte aspecte:
Cumpărătorul poate cere rezoluţiunea vânzării dacă a fost evins de întregul bun sau de o parte a acestuia îndeajuns de însemnată încât, dacă ar fi cunoscut evicţiunea, el nu ar mai fi încheiat contractul. Odată cu rezoluţiunea, cumpărătorul poate cere restituirea preţului şi repararea prejudiciului suferit. (art. 1.700 Cod Civil)


FIDEIUSIUNEA

Definiție:
Contractul prin care o parte, fideiusorul, se obligă faţă de cealaltă parte, care are într-un alt raport obligaţional calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remuneraţii, obligaţia debitorului dacă acesta din urmă nu o execută.

Reglementare: art. 2.280 – art. 2.320 Cod Civil

Alte aspecte:
Fideiusiunea este o garanție personală prevăzută de Codul Civil. Aceasta poate fi contractată fără ştiinţa şi chiar împotriva voinţei debitorului principal. Fideiusorul nu este ţinut să îndeplinească obligaţia debitorului decât dacă acesta nu o execută.


GAJUL

Definiție:
Contractul prin care se remite un bun mobil în vederea garantării unei obligații.

Reglementare: art. 2.480 – art. 2.494 Cod Civil

Alte apecte:
Gajul este o garanție reală pentru că presupune remiterea unui bun. Debitorul nu poate cere restituirea bunului decât după ce a executat obligaţia, cu excepţia cazului în care creditorul foloseşte ori conservă bunul în mod abuziv. Gajul se stinge atunci când creditorul este obligat să restituie bunul în temeiul unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în condiţiile menționate anterior. (art. 2.492)


HOTĂRÂREA DEFINITIVĂ

Definiție:
Hotărârea judecătorească împotriva căreia nu mai există căi ordinare de atac, respectiv apel sau recurs.

Reglementare: art. 634 NCPC

Alte aspecte:
Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.
Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:
1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;
2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;
3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;
4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.


INOPOZABILITATEA

Definiție:
Sancțiune ce intervine în cazul neîndeplinirii unor cerințe de publicitate (cerințe de opozabilitate) față de terți, prevăzute de lege pentru anumite acte juridice.

Reglementare: (general) art. 22 Cod Civil

Alte aspecte:
Până la închiderea lucrărilor de cadastru, înscrierile în Cartea Funciară au rol de opozabilitate și nu constitutiv. Dacă un contract de vânzare, spre exemplu, nu este notat în CF, atunci terții vor putea invoca inopozabilitatea acestuia pentru a-și satisface interesele personale.

Inopozabilitatea este pentru terț un mod de a spune că acel contract nu există și că nu produce efecte față de el. Contractul va produce totuși efecte între părți!


ÎMBOGĂȚIREA FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Definiție:
Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit fără să existe vreun temei juridic.

Reglementare: art. 1.345 – art. 1.348 Cod Civil

Alte aspecte:
Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogăţit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de limita propriei sale îmbogăţiri. (art. 1.345)


JUDECĂTORIA

Definiția:
Cel mai mic grad al instanțelor de judecată. Judecă în primă instanță cererile prevăzute de art. 94 din Codul de Procedură Civilă.

Reglementare: art. 94 NCPC

Alte aspecte:
Judecătoriile sunt organizate, mai multe, în fiecare județ, aflate în jurisdicția tribunalului din județul respectiv. Spre exemplu, în Prahova există 5 judecătorii, toate sub jurisdicția Tribunalului Prahova. Există 188 de judecătorii în România conform unui articol de pe site-ul CSM.
(https://www.justitia-romana.org/lista-instante)


LOCAȚIUNEA

Definiție:
Forma specială a contractului de închiriere ce are ca obiect un imobil, având o reglementare proprie și specială în raport de regulile generale ale contractului de închiriere.

Reglementare: art. 1.777 – art. 1.835 Cod Civil

Alte aspecte:
Locațiunea este o reglementare a contractului de închiriere. Pentru mai multe aspecte interesante despre contractul de locațiune, citește articolul Crinei Petrache, scris pentru noi:

Un articol de Crina Anastasia Petrache în LEGAL STUFF

MANDATUL

Definiție:
Contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă față de o altă parte, numită mandant, să încheie acte juridice pe seama acestuia.

Reglementare: art. 2.009 – art. 2.071 Cod Civil

Alte aspecte:
Contractul de mandat trebuie să fie încheiat în forma cerută de lege pentru actul juridic care urmează a fi încheiat de către mandatar. De exemplu, dacă mandatezi pe cineva să-ți cumpere un apartament, va trebui să încheiați contractul de mandat în formă autentică notarială, așa cum trebuie încheiat și contractul de vânzare a respectivului apartament.


NOVAȚIA

Definiție:
Convenția prin care părțile unui raport juridic obligațional sting o obligație existentă, înlocuind-o cu o nouă obligație.

Reglementare: art. 1.609 – art. 1.614 Cod Civil

Alte aspecte:
În cazul novației cu schimbare de debitor, aceasta poate opera chiar și fără consimțământul debitorului inițial. Se deosebește de cesiunea de creanță prin faptul că novația presupune nașterea unei noi obligații.


OLOGRAF
(de regulă, referitor la un testament)

Definiție:
Scris în întregime de mâna persoanei care lasă o moștenire.

Reglementare: art. 1.040 Cod Civil (în materia succesiunilor)

Alte aspecte:
Testamentul olograf este mai ușor de întocmit decât cel autentic notarial, însă prezintă și dezavantaje în ceea ce privește siguranța acestuia sau forța probatorie.


PROMISIUNEA DE A CONTRACTA

Definiție:
Acordul convenit de părţi prin care promitentul se angajează faţă de beneficiar să încheie cu acesta un contract ale cărui elemente sunt prestabilite prin antecontractul semnat.

Reglementare: art. 1.279 Cod Civil

Alte aspecte:
Promisiunea de a contracta este cunoscută sub denumirea de ”antecontract”. Totuși trebuie menționat că în situația de față vorbim despre o promisiune sinalagmatică de a contracta. Codul Civil prevede și existența promisiunii unilaterale.

Este important să reținem că în baza antecontractului, bunul supus unei viitoare vânzări, spre exemplu, nu poate fi vândut către altă persoană decât cea prevăzută în antecontract. Vorbim astfel despre o inalienabilitate legală a bunului ce face obiectul acelui antecontract.

Când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite. (art. 1.669 Cod Civil)


REZOLUȚIUNEA

Definiție:
Desființarea cu efect retroactiv a contractului cu executare imediată la cererea unei părți, ca urmare a neexecutării culpabile a prestației asumate de către cealaltă parte.

Reglementare: art. 1.549 – art. 1.554 Cod Civil

Alte aspecte:
Rezoluțiunea este un mod de încetare a contractului cu executare imediată, cum este, spre exemplu, contractul de vânzare, chiar și în rate! Prin rezoluțiune, se consideră că nu a fost încheiat niciodată contractul respectiv.

Există o importantă diferență între rezoluțiune și reziliere, respectiv faptul că aceasta din urmă operează în cazul contractelor cu executare succesivă, cum este cel de locațiune. Mai mult decât atât, efectele se sting numai pentru viitor în cazul rezilierii, dar retroactiv pentru rezoluțiune. În termeni mai simpli, în cazul unui contract de vânzare pentru care operează rezoluțiunea, prestațiile se restituie, adică dacă o parte a primit bunul, dar nu a plătit prețul, va fi obligată să restituie bunul. În cazul unui contract de locațiune reziliat, chiriașul nu va primi înapoi chiria plătită anterior.


SINALAGMATIC

Definiție:
Termen folosit pentru a descrie contractul în care ambele părți își asumă obligații reciproce și interdependente.

Reglementare: art. 1.171 Cod Civil

Alte aspecte:
Printr-un contract sinalagmatic, părțile se obligă reciproc și interdependent, astfel încât fiecare este atât creditor, cât și debitor. Putem lua drept exemplu contractul de vânzare și putem construi un exemplu explicativ: A îi vinde lui B o bicicletă pentru suma de 500 de lei. A (vânzatorul) este creditorul obligației lui B de a plăti cei 500 de lei, iar B (cumpărătorul) este creditorul obligației lui A de îi remite bicicleta. A este debitorul obligației de a remite bicicleta, iar B este debitorul obligației de a plăti cei 500 de lei.


TESTAMENTUL

Definiție:
Actul unilateral prin care o persoană, numită testator, dispune asupra patrimoniului sau a unei părți din patrimoniu pentru timpul când nu va mai fi în viață.

Reglementare: art. 1.034 – art. 1.085 Cod Civil

Alte aspecte:
Testamentul reprezintă cheia moștenirii testamentare. Prin testament, unele persoane pot fi dezmoștenite, însă dacă sunt moștenitori rezervatari, atunci aceștia moștenesc totuși, împotriva voinței testatorului, jumătate din cota legală. Spre exemplu, X, cel care lasă testamentul, are un singur fiu, pe care îl dezmoștenește. La moartea lui X, unicul fiu va putea moșteni jumătate din averea lui X, pentru că, conform moștenirii legale, acesta ar fi moștenit întreaga avere a lui X.


UZUCAPIUNEA

Definiție:
Uzucapiunea (prescripția achizitivă) este un mod de dobândire a proprietății sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a acestui lucru pe durata prevăzută de lege.

Reglementare: art. 928 – art. 934 Cod Civil

Alte aspecte:
Vechiul Cod Civil prevedea un termen de uzucapiune de 30 de ani chiar și pentru posesia de rea-credință și un termen de 10 până la 20 de ani pentru posesia de bună-credință. Condițiile prevăzute de vechea reglementare pot fi citite (și descifrate) la art. 1.890 și art. 1.895 din acesta.


VICII ASCUNSE

Definiție:
Defectele unui bun sau ale unei lucrări, care existau la momentul recepției, dar care nu puteau fi descoperite de către cumpărător/ beneficiar prin mijloace obișnuite.

Reglementare: Cea mai importantă este garanția contra viciilor bunului vândut pentru contractele de vânzare, deși este prevăzută și în cadrul altor contracte. Dăm ca exemplu art. 1.707 – art. 1.715 Cod Civil.

Alte aspecte:
Clauza care înlătură sau limitează răspunderea pentru vicii este nulă în privinţa viciilor pe care vânzătorul le-a cunoscut ori trebuia să le cunoască la data încheierii contractului. (art. 1.708)

Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoştinţa vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere măsura rezoluțiunii vânzării. (art. 1.709)


Distribuie articolul dacă ți s-a părut interesant!
Dă scroll până la finalul paginii pentru butoanele de share!


StuDrept Blog este un blog dedicat tuturor studenților la Drept. Trimite-ne articolul tău la adresa de email: studreptblog@gmail.com

Dacă-ți place ceea ce facem, susține proiectul StuDrept pe BuyMeACoffee:


ABONEAZĂ-TE PENTRU A PRIMI PE MAIL CELE MAI NOI ARTICOLE!

Se procesează…
Super! Mulțumim pentru abonare!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
StuDrept Blog
StuDrept Blog
2 years ago
Reply to  Elena

Mulțumim! Este pe ”to do list” și un dicționar pentru penal!

Elena
Elena
2 years ago

Absolut genial! Sunt studentă la drept și totuși am tendința să mai uit acești termeni destul de întâlniți și utilizați în cadrul Dreptului Civil. Felicitări pentru inițiativă! Sper să veniți și cu un mini dicționar pentru Dreptul Penal. 🤗

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x